Про роботу педагогічного колективу впродовж 2018-2019 н.р.

над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми (ІІІ етап)

Методист Пересунько О.В.

Протягом 2018-2019 навчального року педколектив ліцею працював над ІІІ етапом реалізації науково-методичної проблеми «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій». Даний етап є практичий, і передбачає набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення проблеми в педагогічну практику, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках ліцею, корекцію діяльності педагогів, що мають проблеми.

Реалізація науково-методичної роботи протягом навчального року була організована навколо таких проблемних питань:

- формування ключових та професійних компетентностей випускника;

- розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення щодо створення освітнього простору відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентісній основі;

- організація та використання єдиного інформаційного навчального мережевого простору;

- моніторинг якості викладання предметів, результативності навчання, ефективності та продуктивності уроку;

- створення банку інформації щодо впровадження науково-теоретичної теми в освітньому окрузі;

- організація роботи динамічних груп, семінару-практикуму, майстер-класів.

Для вирішення поставлених задач методична служба використовувала такі форми роботи як: діяльність динамічних груп і методичних комісій; проведення педагогічних рад, предметних тижнів, майстер-класів, педагогічних дискусій, нарад; самоосвітня діяльність педагогів, анкетування; взаємовідвідування уроків, спостереження та аналіз уроків, творчих звітів та інші.

Сьогодні навчально-виховний процес у ліцеї здійснює творчий колектив, а саме:

2 викладачі–методисти, 4 старших викладачі, 6 педагогів із вищою кваліфікаційною категорією, 3 викладачі мають І категорію, 1 – ІІ категорію, 2 - спеціалісти. Із майстрів виробничого навчання: 2 мають педагогічне звання «майстер в/н І категорії», 22 – «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 5майстрів – 14 т.р., 1 – 13 т.р., 2 - 12 т.р., 2 - 11 т.р.

Основна частина роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми, практичного використання перспективного педагогічного досвіду, розвитку творчої активності педагогів покладена на методичні комісії ліцею. Протягом навчального року працювали 3 методичні комісії: перукарського мистецтва, з професій швейного профілю, методична комісія викладачів та майстрів в/н з підготовки технічних службовців та виховної роботи, до складу яких входять всі майстри в/н, викладачі, бібліотекар, працівники гуртків. Керівництво методичними комісіями здійснюють викладачі Шульська М.В., Брошевецька Т.С., Жук Л.І..

Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІІ етапі члени методичних комісій знайомились та впроваджували в навчальний процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для формування інформаційної компетентності педагога, створення електронного освітнтього простору, залучення педпрацівників до обміну досвідом, впровадження інформаційно-компютерних технологій в навчально-виховний процес.

Використовувалися різні засоби, форми, методи вдосконалення професійної майстерності педагогів, серед них найбільш поширеними були такі:

- інформаційні повідомлення з показом уроків на засіданнях комісій;

- відвідання уроків викладачів чи майстрів виробничого навчання з метою вивчення методики застосування методів навчання.

- розробка дидактичних матеріалів та завдань, які б сприяли впровадженню інноваційних методів навчання на уроках членами методичної комісії.

- групові та індивідуальні консультації для педагогів, які активно впроваджують завдання компетентнісного та діяльнісного характеру;

- сумісна розробка комплексного методичного забезпечення віфдповідно до вимог державних стандартів П(ПТ)О на модульно-компетентісній основі.

Для вирішення поставлених задач, члени комісій протягом року опрацьовували і накопичували інформацію з визначеної проблеми, поповнили інформаційний банк методичними розробками з проблемної теми («Організація творчої діяльності учнів закладів П(ПТ)О на уроках виробничого навчання», Ковальчук Ю.В.; «Проблемне навчання, як фактор формування професійних компетентостей майбутнього перукаря» Кумпан Г.В.; «Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників за професією Кравець в умовах закладу П(ПТ)О» Ратушна Л. С.; «Методика застосування ситуативних технологій або їх елементів у професійно-практичній підготовці» Шиптей А.В.), освоювали нові технології навчання.

Одному із провідних напрямів роботи над проблемною темою педагогічного колективу були присвячені педагогічні ради з проблем «Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі – вимога часу», «Проектна технологія: суть і досвід, використання перспективи» на яких викладачі, майстри визначили пріоритетні методи виховання та навчання учнів.

Сприяли збагаченню педагогів теоретичними знаннями з проблеми, проведенні методичними комісіями, колективні заходи, виставки, а саме: круглі столи «Мотивація учнів як один із найважливіших чинників в освітньому процесі», «Використання КМЗ як ознака майстерності та професіоналізму педагога», майстер-клас «Інтеграція змісту загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки під час складання методичного забезпечення з предметів, професій відповідно до СП(ПТ)О на компетентісній основі», «Застосування ІКТ в розробці КМЗ предмету, професії», проблемний стіл «Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кравець» в умовах закладу П(ПТО)».

Протягом навчального року основний акцент у роботі методичної служби зроблено на впровадження нових стандартів П(ПТ)О на модульно-компетентісній основі в навчальний процес. Нові освітні стандарти відрізняються тим, що в них відсутні типові навчальні плани і типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання; перелік навчальних предметів визначається навчальними закладами спільно з роботодавцями; робочі навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти; навчальний матеріал поділено на модулі. Відмінність нових стандартів сформувала низку завдань викладачам та майстрам: повністю оновити навчально-плануючу документацію з професій, предметів; поновити, коригувати згідно рекомендацій роботодавців комплексно-методичне забезпечення з предметів, виробничого навчання; обрати перспективні методи та технології навчання, що формують професійні і ключові компетентності учнів.

З метою надання допомги методичною службою проведено такі заходи:

- розроблено методичною радою, заверджено педагогічною радою ліцею та впроваджено в навчальний процес структуру навчально-плануючої документації викладача, майстра з предмета, професії, що відповідає вимогам СП(ПТ)О на модульно-компетентісній основі;

- проведені індивідуальні та групові консультації з викладачами та майстрами в/н («Розвиток ключових та професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників», «Удосконалення компетенції педагогів з питань робробки сучасного комплексу дидактичних засобів навчання», «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках теоретичного навчання»);

- на інструктивно-методичних нарадах розглянуто питання систематизації комплексно-методичного забезпечення предмета, професії згідно стандартам П(ПТ)О, на модульно-компетентісній основі; способи впровадження сучасного дидактичного (електронного) інструментарію в навчально-виховний процес та інші;

- проведено майстер-класи з педагогами з формування практичних навичок роботи із сервісом Google Drive, завантаження та опрацювання документації засобами хмарних технологій.

Слід відзначити активну роботу над впровадженням стандартів членів методичних комісій перукарського мистецтва та з професій швейного профілю, окремо виділити Борохову Н.Д за розроблений комплект навчально-програмної документації та КМЗ з професії Агент з організації туризму.

Впровадження ІКТ в навчально-методичну діяльність ліцею здійснюється методичним кабінетом за допомогою веб-сайту «Віртуальний методичний кабінет». Зміст сайту регулярно поповнюється нормативними документами, методичними рекомендаціями, звітною документацією, яка створена за допомогою хмарних технологій (моніторинг якості знань учнів, комплекти навчально-програмної документації, звіти методичної роботи та інше). В методичному кабінеті створено умови для перегляду вебінарів у записі та участі у веб-конференціях в онлайн режимі, що дає можливість познайомитись із досвідом колег всієї України, оцінити власний досвід та можливості. Регулярно поповнюється електронна бібліотека КМЗ педагогів ліцею, необхідних для роботи матеріалів тощо. Але не всі педагоги користуються контентом сайту, аргументуючи відсутністю комп’ютерів на робочих місцях. З метою економії часу, паперових ресурсів, прискоренню обробки інформації всім педагогам необхідно поступово знайомитись та використовувати матеріали сайту в своїй роботі.

Популяризації досвіду педагогів ліцею, педагогічного співробітництва сприяли участь викладачів, майстрів ліцею в роботі творчих груп, засіданняхметодичних об’єднань та секцій, педагогічних читаннях обласного рівня:

- на обласних педагогічних читаннях майстри виробничого навчання Ратушна Л.С., Кумпан Г.В., Ковальчук Ю.В. презентували досвід роботи над проблемними темами;

- членами методичної комісії перукарського мистецтва на базі ліцею організовано та проведено засідання обласної методичної секції педпрацівників з професій Перукар (перукар-модельєр), Візажист, Манікюрник, Педикюрник, Фотограф (фотороботи) закладів П(ПТ)О області «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання як чинник модернізації змісту освіти»»;

- методист Пересунько О.В. провела тренінг-курс з теми «Формування медіа-інформаційної компетентності учасників навчально-виробничого процесу (в режимі «on-line»)» під час засідання методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій, пов’язаних з наданням послуг в офісі, закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Інструментарій сучасного уроку виробничого навчання як засіб удосконалення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників»;

- голова методичної комісії Брошевецька Т. С. на засіданні обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої промисловості ЗП(ПТ)О області познайомила з організацією роботи методичної комісії швейного профілю щодо розробки навчально-плануючої та програмної документації у зв’язку з впровадженням в освітній процес ЗП(ПТ)О стандарту П(ПТ)О, розробленого на основі модульно-компетентісного підходу з професії Кравець;

- під час засідання методичної секції голів методичних комісій з професій cільськогосподарського профілю, легої промисловості та сфери послуг ЗП(ПТ)О області

голова методичної комісії перукарського мистецтва Шульська М. В. ділилась досвідом щодо роботи методичної комісії над розробкою навчально-плануючої документації у зв’язку з впровадженням в освітній процес закладів П(ПТ)О стандартів П(ПТ)О на основі компетентісного підходу; методист Пересунько О.В. провела майстер-клас «Використання сервісів Google у роботі методичної комісії».

Одним ізспособів удосконалення професійної майстерності педагогає підвищення кваліфікації педагогів. У ліцеї є перспективний план курсової перепідготовки викладачів, майстрів, на підставі якого кожен викладач, майстер обов’язково один раз на п’ять років проходить курси підвищення кваліфікації. В 2018-2019 н.р. підвищили кваліфікацію: в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли навчання за компетентнісно та діяльнісно орієнтованими модулями (одноденні) викладачі Давиденко А.Л. (Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах), Пересунько О.В. (Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка)), майстри в/н Борохова Н.Д. (Тайм-менеджмент: ефективно управляю часом), Літвінова Н.Д., Нураєва І.В. (Методика створення та проведення освітніх веб-квестів; в Білоцерківському інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників − викладачі Кумпан Г.В. та Михайлуца Ю.Ю., майстри в/н Ковальчук Ю.В., Шиптей А.В., Борохова Н.Д., на ІІ етапі навчання за очно-дистанційною формою в центральному інституті ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) НАПН України – методист Пересунько О.В.. Пройшла стажування за кваліфікацією Агент з організації туризму майстер в/н Борохова Н.Д..

Педагоги удосконалюють свій професіоналізм на різних фахових семінарах, курсах: майстер в/н Борохова Н.Д. з учнями відвідали форум для гідів-екскурсоводів «Нам є, що показати світу», який організувала Всеукраїнська асоціація екскурсоводів; майстри в/н та викладачі перукарського мистецтва були слухачами професійних семінарів від провідних компаній розробників матеріалів «Concept», «Сolorist», «Ray Pro», «Estel», «Oister».

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2018-2019 н.р. за результатами атестації: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» викладачу – Нураєвій Г. І., встановлено майстрам в/н Бороховій Н.Д. – 13 т.р., Шиптей В.А. – 14 т.р., керівнику спортивного гуртка Давиденко А.Л. – 12 т.р., присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстрам в/н Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В., атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» майстра в/н Ратушну Л.С.

Найбільш ефективною в підвищенні професійного рівня педагога є його самоосвіта та індиавідуальна науково-методична діяльність. Тому задача методичної служби полягає в наданні допомоги в пошуку оптимальних форм, організації та виконання індивідуальної освітньої діяльності. Популярним і зручним для педагогічної самоосвіти є вебінари та дистанційні курси. Так разом з методистом ліцею майстер в/н Борохова Н.Д. успішно завершили онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», також Борохова Н. Д. закінчила дистанційий курс «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometeus.

Методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу, активізує роботу з упровадження у практику інноваційних педагогічних і виробничих технологій. Відповідно плану роботи ліцею у листопаді-грудні 2018 року проведено уроки майстер-класи з демонстрацією впровадження інноваційних педагогічних технологій. Протягом місяця викладачі та майстри в/н відвідали відкриті уроки Борохової Н.Д., Пересунько О.В., Ратушної Л.С., Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В., Шиптей А.В.. За результатами обговорення уроків на засіданнях методичних комісій та відвіданих адміністрацією уроків встановлено, що: викладач Кумпан Г.В. забезпечує засвоєння основних понять та професійних навичок, формує професійну грамотність учнів, використовуючи проблемнеу технологію навчання; майстер в/н Ковальчк Ю.В. активізує пізнавальну діяльність учнів використовуючи метод проектів, рольові ігри та моделювання виробничих ситуацій, методичні прийоми «Доміно», «Вірю-не вірю», «Так-ні»; майстер в/н Шиптей А.В. в навчальний процес використовує колективну діяльність учнів, залучає до творчої самостійної роботи, розвиває критичне мислення, навчає самоорганізації; майстер в/н Борохова Н.Д. використовує на уроках в/н з професії Адміністратор інноваційні технології навчання – проектний метод в поєднанні з рольовими іграми, розвиває критичне мислення засобами кейс-методу; майстер в/н Ратушна Л.С. на уроках виробничого навчання реалізує компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників через підвищення рівня мотивації учнів, ефективне та творче застосування набутих знань на практиці, створення ситуації успіху.

Успіх впровадження перспективних технологій навчання, якість уроків залежить від забезпечення навчально-виробничого процесу науково-методичним комплексом: наочними і технічними засобами, дидактичними матеріалами, навчальною та методичною літературою. Викладачі та майстри ліцею постійно удосконалюють навчально-методичне забезпечення уроків, активно використовуючи можливості комп’ютерної мережі Internet. Протягом навчального року вчленами МК перукарського мистецтва скориговано комплексно-методичне забезпечення з предметів відповідно до вимог СП(ПТ)О на основі компетенісного підходу з професії Перукар (перукар-модельєр), а саме: конспекти уроків, технологічна документація, дидактичний, демонстраційний матеріал (кейс дидактичного забезпечення «Хімічна заваивка волосся», комп’ютерні презентації: «Чоловіча стрижка Фейд», «Стрижка бороди і вусів», «Жіноча стрижка «Паж», «Виконання стрижки «Боб-каре», «Віруси та інші захворювання шкіри», та інше).

Повність оновлено КМЗ відповідно до нового стандарту з професії Агент з організації туризму, а саме: внесено зміни до робочої освітньої програми та КМЗ з предметів загальнопрофнсійної підготовки викладачами Краюшкіною Н.І., Жук Л.І.. Рачковим О.В., розроблено комплекс електронних ресурсів з предмета «Інформаційні технології в туризмі» (викладач Пересунько О.В.), Борохова Н.Д. − сформувала комплект навчально-програмної документації з предметів професійно-теретичного та виробничого навчання з професії, зібрала теоретичний матеріал, електронні ресурси, склала плани уроків за новим стандартом. Надія Дмитрівна раціонально використала знання, здобуті під час дистанційного навчання, − якрезультат проектної діяльності учні створили відеоролик «Миколаїв – місто зі славетним минулим», методична розробка уроку «Я свідомий європеєць» та інше.

Велика частина КМЗ розроблена викладачами та майстрами в електронному вигляді, що полегшує процес коригування та пошуку інформації. Всі педагоги одноголосну вказують на потребу у забезпеченні кабінетів, майстерень персональним комп’ютером та підключенням до мережі Інтернет. Разом з тим деякий дидактичний матеріал є застарілим і потребує осучаснення.

Підсумком діяльності педагогів ліцеї з впровадження досвіду є аукціони педагогічних ідей під час проведення методичних заходів, творчі звіти викладачів, що атестуються, виставка методичних розробок уроків. Так постійними експонатами виставок під час педагогічних читань, обласних заходів, педагогічних рад є творчі роботи учнів з професій Перукар (перукар-модельєр) (пастежі, майстер в/н Ковальчук Ю.В.), Кравець (колекція суконь, майстри в/н Самойленко В.Г., Ратушна Л.С).

Якість освіти пов’язана із результативністю навчально-виховного процесу, органічною складовою якого є якість навчальних досягнень учнів. З метою відстеження рівня навчальних досягнень і сформованості компетенцій в учнів, в ліцеї упроваджується моніторингові технології. За допомогою таблиць та діаграм показників якості навчання учнів з предметів можна простежити не лише успішність учнів, а й результативність професійної діяльності педагогічних працівників. Обробка результатів діагностичної, поточної, підсумкової роботи свідчить про те, що якість знань учнів покращилась на кожному рівні, а в показниках зменшився процент середнього рівня, виріс достатній та високий. Педагогічним колективом ліцею детально проаналізовано результати навчальних досягнень учнів за рік, намічено шляхи усунення низьких показників та заплановані заходи щодо підвищення якості знань і практичних навичок учнів.

Показники навчальних досягнень учнів підтверджуються результатами предметних конкурсів, конкурсів фахової майстерності, які проводились протягом навчального року в ліцеї та області. Так, викладачі Рачков О.М., Шиптей А.В. розробили і провели конкурсисеред учнів ліцею «Кращий знавець правових знань», «Кращий знавець правил дорожнього руху». З метою створення оптимальних умов для реалізації функціонування української мови в навчальному закладі, виховання поваги, шанобливого ставлення до неї викладач Жук Л.І. організувала та провела тиждень української писемності та мови, чим посилила роботу з популяризації української мови в учнівському та педагогічному середовищі; популяризують здоровий спіб життя спартакіади з аеробіки, з шахів, волейболу, «Різдвяний турнір» з настільного тенісу; під час тижня професій відбувся конкурс фахової майстерності серед учнів ліцею. На республіканському рівні, в рамках ХVІІ Міжнародного Фестивалю «Кришталевий Янгол» на Всеукраїнському Чемпіонаті з колористики “ESTEL COLOR”, організатором якого були Компанія «ESTEL» та Київська Академія перукарського мистецтва, учениця ліцею Степанова Ніколь посіла І місце в номінації «Весільне фарбування».

Таким чином, очікувані результати роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІІ етапі, продемонстрували, що викладачі, майстри в/н знайомляться з сучасними технологіями навчання, вдосконалюють традиційні форми навчання, вивчають та впроваджують педагогічний досвід щодо формування компетентного учня, розуміють необхідність підвищення своєї професійної майстерності для підготовки компетентного учня в сучасних умовах, готові до реалізації компетентісного підходу через впровадження сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій.

Методист ліцею О. ПЕРЕСУНЬКО

Кiлькiсть переглядiв: 978