Правила прийому

до Миколаївського професійного ліцею сфери послуг

на 2020 рік

І. Загальна частина.

1.1. До Миколаївського професійного ліцею сфери послуг (далі - ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник ”.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється з бюджету м. Миколаєва.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до ліцею розроблені відповідно до законодавства України, відповідно до Типових правил прийому та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням з департаментом освіти,науки та молоді облдержадміністрації до 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників,статтю та медичними показаннями;

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу.

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

- документи про освіту (оригінал)за умови вступу за державним замовленням; в інших випадках –оригінал або завірену копію;

- медичну довідку форми 086-У;

- копію паспорта за згодою (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера(за згодою);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- 6 фотокарток 3х4.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів починається з 1 червня з 8.00 до 16.00 щоденно крім неділі і закінчується 26 серпня.

IV. Умови прийому.

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди.

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, в ліцей не зараховуються.

4.3. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь і навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування.

5.1. Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право у тому числі громадяни , віднесені до категорії 3;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою, (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, загального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів.

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж за 5 днів до початку занять, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.6 Зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

5.7 Зарахування до ліцею на навчання з бюджету м. Миколаєва здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення.

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійними (професійно-технічними) навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійні (професійно-технічні) навчальні заклади.

Правила прийому до Миколаївського професійного ліцею сфери послуг розроблені на основі Типових правил прийому до професійних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013р.

Кiлькiсть переглядiв: 1418