/Files/images/statut/1_статут1.jpg

1. Загальні положення

1.1. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг (МПЛСП) (далі – ліцей) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної освіти. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

1.2. Головним завданням Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

Основними повноваженнями і напрямками діяльності Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є:

а) організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до Миколаївського професійного ліцею сфери послуг на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;

д) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

е) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

є) атестація педагогічних працівників;

ж) організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;

и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

1.3. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту"; Положенням про професійно – технічний навчальний заклад , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, Положенням про організацію навчально–виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах, Тимчасовим положенням про професійний ліцей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.10.2002 р. № 597, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що є його засновником та іншим законодавством України.

1.4. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг створено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003р №371 шляхом реорганізації професійно-технічного училища №12 м. Миколаєва.

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг є правонаступником професійно-технічного училища №12 м. Миколаєва.

1.5. Юридична адреса Миколаївського професійного ліцею сфери послуг: Україна, 54003, м.Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 91.

1.6. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг діє на підставі цього Статуту, який розроблено відповідно до законодавства України, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Тимчасового положення про професійний ліцей і не суперечить їм.

Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі його порушення.

1.8.Трудовий розпорядок в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі законодавства України.

1.9. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене законодавством України.

1.10. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може мати навчально-виробничі, навчально - комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи; утворювати в установленому порядку разом з іншими юридичними особами навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб. Створення філій та інших відокремлених структурних підрозділів здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

1.11. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може укладати відповідні угоди (договори) з підприємствами, установами та організаціями, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників.

1.12. Відповідно до угод, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може здійснювати, починаючи з 8 класу, допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування, професійну підготовку учнів старшої школи.

1.13. Відповідно до угод, укладених з вищими навчальними закладами, а також підприємствами, установами, організаціями, Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може здійснювати цільову підготовку учнів, слухачів з наступним їх навчанням у вищих навчальних закладах за узгодженими навчальними планами.

1.14. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує її з Міністерством освіти і науки України. У Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг можуть створюватись:

- ліцейні відділення (групи), що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;

- відділення з одного або декількох напрямів професійної підготовки, професій (спеціальностей);

- відділення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- відділення допрофесійної, професійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- відділення курсової підготовки; філії;

- інші структурні підрозділи, необхідні для реалізації завдань Миколаївського професійного ліцею сфери послуг.

1.15. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Миколаївського професійного ліцею сфери послуг приймає Міністерство освіти і науки України.

2. Навчально-виробничий процес

2.1. Навчально-виробничий процес у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг – це система організаційних, педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань загальної середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та вимог.

Навчально-виробничий процес у ліцеї ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань; інтегративності, єдності навчання, виховання і професійної підготовки, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів та батьків, представників підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.

2.2. Навчально-виробничий процес у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг включає гуманітарну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і програм та затвердженими управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти.

Конкретні терміни навчання та зміст навчального процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

2.3. Прийом на навчання до Миколаївського професійного ліцею сфери послуг здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу в порядку, установленому навчальним закладом на підставі діючих Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

2.4. Професійно-технічна освіта здійснюється у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг за денною, змінною формами навчання з відривом від виробництва із можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів, та при необхідності - за індивідуальними навчальними планами.

2.5. Навчальний рік у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для окремих категорій учнів, а також під час організації перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні – у зимовий та 9 – у літній періоди.

2.6. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.7. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм професійно-технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не менше 10 хвилин;

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин ;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

Відвідування занять учнями, слухачами Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є обов’язковими.

2.8. Учні, слухачі Миколаївського професійного ліцею сфери послуг комплектуються у навчальні групи з теоретичної підготовки за професіями чисельністю 25 – 30 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах по 12 – 15 чоловік.

У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

2.9. Професійно-технічна освіта молоді, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення здійснюється за професіями, визначеними Миколаївським професійним ліцеєм сфери послуг згідно з Державним класифікатором професій ДК003 – 95 відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності.

2.10. У Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг може здійснюватися допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 8 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у ліцеї.

2.11. У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі Миколаївського професійного ліцею сфери послуг можуть надавати послуги населенню, виготовляти продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

2.12. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

2.13. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

2.14. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

2.15. У Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг здійснюється ступеневе професійно-технічне навчання учнів, слухачів. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам робітничої кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями, навичками та супроводжується видачею учням, слухачам документа про професійно-технічну освіту встановленого зразка.

2.16. Учням, слухачам Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації після завершення навчання на першому або другому ступені професійно-технічної освіти, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії, класу) та видається свідоцтво на першому ступені професійно-технічної освіти та диплом на другому ступені професійно-технічної освіти, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.17 Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (ІV) рівня (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІV) рівень (10,11,12 балів).

2.18. Особам, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, слухачам, які пройшли індивідуальне чи курсове навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видаються довідки встановленого зразка.

2.19. Мова навчання у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

2.20. Навчально-методичну організацію навчального процесу у Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг здійснює методична служба, до складу якої можуть входити педагогічна та навчально-методична ради, предметні, циклові комісії, кафедри та інші об'єднання педагогічних працівників ліцею.

3. Статус учнів, слухачів ліцею

3.1. Учень Миколаївського професійного ліцею сфери послуг – це випускник, як правило, основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічної освіти.

Слухач Миколаївського професійного ліцею сфери послуг – це особа, зарахована до цього навчального закладу для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів, які проходять допрофесійну та професійну підготовку, отримують поглиблені знання з окремих предметів професійної підготовки.

3.2.Права і обов’язки учнів, слухачів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг визначаються законодавством України та цим Статутом.

3.3.Учні, слухачі мають право на :

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;

й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об’єднанні громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

3.4.Учні, слухачі Миколаївського професійного ліцею сфери послуг зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

3.5. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ліцею, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

3.6. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, правил внутрішнього розпорядку ліцею, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з ліцею визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.7. Учень, слухач може бути відрахований з Миколаївського професійного ліцею сфери послуг за:

а) власним бажанням;

б) незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Учень, слухач при відрахуванні з ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.8. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, що формуються за рахунок коштів відповідного бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

3.9. Час навчання в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам Миколаївського професійного ліцею сфери послуг денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг регулюються законодавством України.

3.10. Учням Миколаївського професійного ліцею сфери послуг видається учнівський квиток встановленого зразка.

4. Кадри ліцею

4.1. До педагогічних працівників Миколаївського професійного ліцею сфери послуг належать викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники ліцею та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виховній роботі.

4.2.Педагогічною діяльністю в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг можуть займатись особи, які мають відповідну вищу професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, інші особи, які мають відповідну вищу освіту і в подальшому отримують психолого-педагогічну підготовку.

4.3. Педагогічні працівники Миколаївського професійного ліцею сфери послуг мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи не менше ніж 25 років;

г) матеріальне, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

д) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ліцею відповідно до його призначення;

ж) підвищення кваліфікації та перепідготовку;

з) захист професійної честі та гідності;

и) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації ліцею;

і) на компенсації, встановлені законодавством України, у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами організації виробництва і праці.

4.4. Працівники Миколаївського професійного ліцею сфери послуг зобов’язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в) сприяти зростанню престижу ліцею;

г) дбайливо ставитись до майна ліцею;

д) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог до охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

ж) виконувати вимоги статуту та правила внутрішнього розпорядку.

4.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників директор ліцею.

Педагогічні працівники ліцею працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди або контракту, згідно із законодавством України.

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг може залучати до педагогічної роботи спеціалістів виробництва, викладачів вищих навчальних закладів, вчених на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у встановленому чинним законодавством порядку.

4.6. Для визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи згідно з законодавством України.

4.7. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою та посадовими обов’язками, що затверджуються в установленому порядку.

4.8. Педагогічні працівники Миколаївського професійного ліцею сфери послуг несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

5. Управління ліцеєм

5.1. Управління ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не протирічать законодавству України та в межах їх повноважень.

5.2. Діяльністю ліцею керує директор, призначений на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України у відповідності із законодавством України.

5.3. Директор Миколаївського професійного ліцею сфери послуг:

а) організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені ліцею, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, відкриває в банках рахунки;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ліцею, ефективність використання і збереження закріпленого за ліцеєм майна;

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

д) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

е) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

є) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників ліцею;

ж) установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників ліцею за конкретні результати праці;

з) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання;

и) щорічно звітує про результати роботи на зборах (конференції) колективу.

Органи державного управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору ліцею й інші повноваження, що визначаються контрактом.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є загальні збори (конференція) колективу ліцею, які правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Колектив Миколаївського професійного ліцею сфери послуг складають громадяни, які беруть участь в його роботі на підставі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм трудових відносин між громадянином та закладом.

5.5. Загальні збори (конференція) уповноважені:

- приймати статут ліцею та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку ліцею, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;

- вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора ліцею;

- вносити пропозиції щодо представників ліцею до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора ліцею;

- обговорювати правила внутрішнього розпорядку;

- обирати комісію з трудових спорів;

- заслуховувати звіт директора ліцею;

- приймати колективну угоду.

5.6. Загальні збори (конференція) колективу Миколаївського професійного ліцею сфери послуг скликаються не менше одного разу на рік.

5.7. Рішення загальних зборів (конференції) колективу Миколаївського професійного ліцею сфери послуг вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з присутніх на них.

Рішення загальних зборів (конференції) колективу ліцею носить дорадчий характер.

5.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є директор Миколаївського професійного ліцею сфери послуг.

5.9. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг забезпечує ведення діловодства в установленому порядку, звітує за результатами свої діяльності, подає у визначені органи та встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

6 Фінансування та матеріально – технічна база ліцею

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Миколаївського професійного ліцею сфери послуг визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у ліцеї, в межах обсягів державного замовлення, здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів Державного бюджету України. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг є неприбутковою організацією.

Кошти ліцею одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.2. Обсяги бюджетного фінансування Миколаївського професійного ліцею сфери послуг не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

6.3. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

6.4. Додатковими джерелами фінансування Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є:

- професійна підготовка понад державне замовлення, курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- доходи: від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств;

- від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (із дозволу Міністерства освіти і науки України);

- дотації з місцевих бюджетів;

- кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних спеціальних коштів;

- валютні надходження;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності ,одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, що отримані ліцеєм за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”.

6.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Миколаївському професійному ліцею сфери послуг, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.6. Кошти, які надходять ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, є коштами спеціального фонду Державного бюджету України, які спрямовуються на видатки згідно кошторису затвердженому в установленому порядку.

6.7. Не використані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, крім випадків, передбачених законодавством.

6.8. П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, які отримують стипендію, може бути направлено на рахунок ліцею для здійснення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

6.9. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Миколаївський професійний ліцей сфери послуг має:

- навчальні корпуси (2) загальною площею 2100 кв. м., де знаходяться навчальні кабінети та лабораторії обладнані відповідними засобами навчання;

- навчально-виробничі майстерні загальною площею 1023 кв. м., обладнаних необхідною навчальною технікою, машинами та іншими засобами навчання;

- спортивний зал (окремий корпус) - 286 кв. м., актовий зал на 200 місць, бібліотеку - 95 кв. м., читальний зал на 25 місць, їдальню на 80 місць;

Приміщення і споруди Миколаївського професійного ліцею сфери послуг обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм та експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

6.10. Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно Миколаївського професійного ліцею сфери послуг є державною власністю, закріпленою Міністерством освіти і науки України, за ліцеєм і перебуває у користуванні ліцею.

Функції управління майном, закріпленим за Миколаївським професійним ліцеєм сфери послуг, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України.

6.11. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

/Files/images/statut/3_статут2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 793