Звіт

про методичну роботу педагогічного колективу

Миколаївського професійного ліцею сфери послуг

за 2016-2017 н.р.

Педагогічний колектив ліцею протягом 2016-2017 н.р. працював над науково-методичною проблемою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій». Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення навчально-методичного забезпечення предметів, професій.

Сьогодні навчально-виховний процес у ліцеї здійснює творчий колектив: 2 викладачі–методисти, 4 старших викладачі, 6 педагогів із вищою кваліфікаційною категорією, 3 викладачі мають І категорію, 2 – ІІ категорію, 2 - спеціалісти. Із майстрів виробничого навчання: 2 мають педагогічне звання «майстер в/н І категорії», 5 майстрів – 12 т.р. , 2 – 11 т.р., 4 - 9 т.р.

Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІ етапі члени методичних комісій знайомились та впроваджували в навчальний процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Надають допомогу педагогам у підвищенні фахового рівня три методичні комісії (МК): МК перукарського мистецтва, МК професій швейного профілю, МК гуманітарних дисциплін, інформаційних технологій та виховної роботи. Мета діяльності комісій – надання дієвої, практичної допомоги викладачам, майстрам в/н, підвищення їх педагогічної майстерності, організація самостійної роботи в плані оволодіння новими знаннями та їх застосування. Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичної комісії є практична робота: моделювання уроку або фрагменту, розв’язування ситуаційних задач, проведення диспутів, організація динамічних ситуацій на одержання вчителями інформації про досягнення науки та передового педагогічного досвіду. Сприяли, професійному зростанню викладачів, майстрів проведенні методичними комісіями колективні заходи, виставки: круглий стіл «Особливості морального розвитку учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти», семінари «Формування ключових компетентностей випускників ПТНЗ як гарантія його конкурентоспроможності на ринку праці», «Інтерактивне навчання – дорога до активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення якості знань», методична панорама «Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання», майстер-класи «Використання електронних засобів навчання в навчально-виховному процесі», «Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання»,семінар-практикум «Методи контролю навчальних досягнень учнів в модульному навчанні».

Для підвищення професійної майстерності майстрів, викладачів використовувалися можливості педагогічних рад, на засіданнях яких розглядались ознайомлення педагогів з перспективним досвідом, роз'яснення його переваг порівняно з традиційними методами («Традиції та інновації в сучасній освіті. Ваше бачення оптимальної моделі їх поєднання»); з процесом впровадження перспективного педагогічного досвіду у виховний процес («Перспективні технології у виховній роботі майстра виробничого навчання щодо всебічного гармонійного розвитку особистості») та шляхи підвищення професійної майстерності педагогів («Про роботу методичних комісій з вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду»).

У ліцеї методичний кабінет має свого електронного двійника – віртуальний методичний кабінет, який моделює зміст професійної діяльності, забезпечує мережеве партнерство з питань науково-методичної роботи, навчально-виробничої, виховної роботи, питань психологічної служби та інших підрозділів. Протягом року на сайті поновлено: електронну документацію різних напрямів роботи, картотеку методичної літератури, банк даних інноваційних технологій, кориговано контент бази даних педпрацівників, створено електронну бібліотеку КМЗ педагогів ліцею. Але не всі педагоги користуються контентом сайту. З метою економії часу, паперових ресурсів, прискоренню обробки інформації всім педагогам необхідно поступово знайомитись та використовувати матеріали сайту в своїй роботі. Адже систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури як педагогічних працівників так і учнів.

Враховуючи вимоги часу, першочерговою задачею є підвищення загальної комп’ютерної грамотності педагогічного колективу, підтримка творчого підходу до навчального процесу. Тому протягом року одним із основних напрямків роботи педагогів було впровадження у педагогічний процес інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: для викладачів та майстрів в/н проведено консультації щодо використання контенту віртуального методичного кабінету в навчально-виховому процесі, надано допомогу у дистанційному навчанні та онлайн-тестуванні; на базі ліцею разом з навчально-методичним центром ПТО проведено Всеукраїнський вебінар «Реалізація конституційного права на отримання професійно-технічної освіти особами з інвалідністю», до участі у якому долучилися педагоги інших регіонів України. Разом з адміністрацією ліцею педагоги були слухачами та активними учасниками як обласних, так всеукраїнських вебінарів: Всеукраїнський вебінар «Моніторингова діяльність заступника директора з навчальної роботи», Всеукраїнський вебінар для методистів ПТНЗ та НМЦ ПТО на тему "Персональний блог, електронне портфоліо, сайт педагога або закладу як ефективні засоби фахового вдосконалення", Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освітні інновації у професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології». Участь у вебінарах дає можливість познайомитись із досвідом колег всієї України, оцінити власний досвід та можливості.

Знайомству педагогів ліцею з перспективним досвідом сприяла участь викладачів, майстрів ліцею в роботі творчих груп, засіданнях методичних об’єднань та секцій, педагогічних читаннях, заходах обласного рівня:

- засідання обласної методичної секції педагогічних працівників легкої промисловості ПТНЗ області «Комплексний підхід до творчого розвитку майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю»;

- засідання творчої групи педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області з професії Кравець із метою опрацювання державних стандартів професійно-технічної освіти з професій на компетентнісній основі, розробки навчально-програмної документації відповідно до нових ДСПТО 11 травня 2017 року НМЦ ПТО у Миколаївській області.

- засідання методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ області з професій, пов’язаних з наданням послуг у офісі, з теми «Формування мотивації пізнавальної діяльності учнів в контексті компетентісного підходу до організації навчального процесу» 21 грудня 2016 року.

- засідання методичної секції голів методичних комісій з професій сільськогосподарського профілю, легкої промисловості та сфери послуг професійно-технічних навчальних закладів області (далі – ПТНЗ) з теми «Модель організації роботи методичної комісії в професійно-технічних навчальних закладах» 10 листопада 2016 року.

- семінар заступників директорів з навчально-методичної роботи, методистів професійно-технічних навчальних закладів області «Методичний супровід професійної діяльності педагога в умовах модернізаційних змін в освіті» 25 травня 2017 року на базі Миколаївського професійного ліцею сфери послуг.

З січня по травень 2017 року працювали динамічні творчі групи педпрацівників щодо розробки програмної документації у зв’язку з впровадженням у навчальний процес ДСПТО на модульно-компетентнісній основі з професій Адміністратор, Кравець, затверджених наказами МОН України від 2016 року. Результатами діяльності груп є комплект начально-програмної документації з професії Кравець, який відповідає вимогам ДСПТО на модульно-компетентнісній основі, та пропозиції щодо внесення змін до змісту ДС ПТО з професії Адміністратор, розроблені членами творчої групи Пересунько О.В., Бороховою Н.Д., Краюшкіною Н.І..

Важливим елементом підвищення професійних компетентностей педагогів є здійснення експериментально-дослідницької роботи. Так, з 1 грудня 2016 року ліцей сфери послуг уклав договір про співпрацю з Інститутом ПТО НАПН України щодо участі в експерименті лабораторії дистанційного професійного навчання з теми «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних начальних закладах». Робота над експериментом є практичною реалізацією проблемної теми ліцею.

Протягом навчального року майстри виробничого навчання підвищували фаховий рівень на майстер-класах і професійних тренінгах: у вересні відвідали виставку у м. Києві «Inter CHARM», під час Всеукраїнського з’їзду працівників індустрії краси; взяли участь у фахових семінарах від кампанії Colorrist «Реконструкція волосся», семінар «Fashion school Олега Данильченко» від компанії Coiffance Professionale семінар «Moulin Rouge – французька колекція стрижок та фарбування», від компанії Estel «Снігова королева», «Робота з фарбою Deluxe Sense», «Новинки від Estel «Nextone», «Gravitation». Майстри виробничого навчання обмінялися досвідом, новими виробничими технологіями під час засідань методичних комісій.

Крім традиційних форм навчання педагогічні працівники успішно підвищують свій професійний рівень на курсах дистанційного навчання. Так, методист брала участь у науково-практичному семінарі «Використання платформи дистанційного навчання e-lerning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу». На даний час педагоги Нураєва Г.І., Борохова Н.Д., Пересунько О.В. начаються на дистанційних курсах за Проектом EcoBRU з курсу «Екоорієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної діяльності», яке проводить Інститут ПТО НАПН України.

Методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу, активізує роботу з упровадження у практику інноваційних педагогічних і виробничих технологій. За результатами відвіданих адміністрацією уроків: впроваджують в навчальний процес нові види уроків Краюшкіна Н.І. та Борохова Н.Д. На своїх уроках Ніна Іванівна ефективно використовує проектні технології, тренінги, Борохова Надія Дмитрівна використову на уроках виробничого навчання «Електронні портфоліо учнів», які створюють учні групи «Адміністратор. Агент з організації туризму». Викладачі Брошевецька Т.С., Степанова А.В., Александрова О.В., майстри в/н Федоренко Н.Л., Шиптей А.В., Кумпан Г.В. ефективно використовують ІКТ на уроках для демонстрації сучасних виробничих технологій в професіях кравця, перукаря, візажиста, манікюрника; викладачі Жук Л.І., Брошевецька Т.С., майстри Шиптей А.В, Борохова Н.Д., широко використовують роботу в малих групах, інтерактивні технології, майстри Самойленко В.Г., Ратушна Л.С., Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В. особливу увагу на уроках приділяють розвитку практичним навичкам. Кожен урок викладача спеціального малювання Шульської М.В. направлений на формування та розвиток творчих художніх здібностей учнів.

З метою розширення сфери застосування державної мови в галузі освіти, згідно з наказом «Про застосування державної мови» в ліцеї дане питання розглядалось на засіданнях методичних комісій, інструктивно- методичній нараді, проведено контроль за викладанням державною мовою. Результати відвіданих уроків, перевірки документації, проведених виховних заходів, засвідчили, що викладання викладачами та майстрами в/н проводиться на державній мові, але не завжди учні відповідають українською мовою. Тому педагогом необхідно бути вимогливими до мовного оформлення усних відповідей учнів, їх виразності та емоційності. Також для самоосвіти медпрацівників, удосконалення володіння державною мовою на сайті ліцею створено веб-простір української мови, на якому розміщені посилання на он-лайн курси з вивчення української мови.

Найбільш ефективною в підвищенні професійного рівня педагога є його самоосвіта та індивідуальна науково-методична діяльність. Тому задача методичних комісій в цьому напрямку полягає в забезпеченні неперервності самоосвіти: розроблені та проведенні методичних заходів, організації обміну досвідом роботи, ознайомленні з новинками педагогічної та наукової літератури, ІКТ. Працюючи над індивідуальними проблемними темами, педагоги знайомляться з досвідом колег, наставників, вчених.

Одним із способів удосконалення професійної майстерності педагога є підвищення кваліфікації педагогів. У ліцеї є перспективний план курсової перепідготовки викладачів, майстрів, на підставі якого кожен викладач, майстер обов’язково один раз на п’ять років проходить курси підвищення кваліфікації. В 2017-2018н.р. підвищили кваліфікацію: в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти керівник фізичного виховання Давиденко А.Л.; в інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Біла Церква) - викладачі Брошевецька Т.С., Пересунько О.В., майстер в/н Ратушна Л.С.; в центральному інституті ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) НАПН України – заступник директора з навчально-виховної роботи Гусак А.В.

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2016-2017 н.р. за результатами атестації викладачу – Шульській М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач», і як керівнику гуртка підвищено тарифний розряд до 11 т.р.; атестовано на відповідність займаним посадам: директора ліцею, заступника з начально-виховної роботи, старшого майстра і керівника фізичного виховання.

Ефективність і якість уроків залежить і від забезпечення навчально-виробничого процесу науково-методичним комплексом: наочними і технічними засобами, дидактичними матеріалами, навчальною та методичною літературою. Викладачі та майстри ліцею постійно удосконалюють навчально-методичне забезпечення уроків, активно використовуючи можливості комп’ютерної мережі Internet. Протягом року педагогами створено та скориговано: ІТК з теми «Гігієнічний догляд за шкірою рук і нігтями» (Федоренко Н.Л.), «Масаж кистей рук», «Виконання манікюрних робіт різних видів» (Кумпан Г.В.), «Види макіяжу», «Техніка грийзаль» (Ковальчук Ю.В.) комп’ютерні презентації до уроків: «Вплив історичних епох на розвиток зачіски», «Інструменти та електрообладнання» (викладач Александрова О.В.); «Кадрова служба», «Планування у роботі адміністратора», «Обслуговування відвідувачів», «Ведення діловодства та ділової кореспонденції», (майстер в/н Борохова Н.Д.); «Фарбування волосся знебарвлюючими барвниками» майстер в/н Шиптей А.В.; розроблено дистанційний курс навчання з предмета «Інформаційні технології», який викладач наповнила контентом тему «Мережні системи та сервіси» (Пересунько О.В.).

Забезпеченню високого рівня викладання, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів сприяє наявність обладнаних навчальних кабінетів та майстерень у відповідності до ДС ПТО. У паспортах майстерень, кабінетів та лабораторій відображено достатня база для якісного засвоєння навчального матеріалу, також сплановано необхідне матеріально-технічне забезпечення уроків на три роки. Демонстрацією титанічної роботи майстра та викладача з розробки КМЗ є результати обласного огляду-конкурсу на кращу навчальну лабораторію з предметів професійно-теоретичної підготовки, навчальну майстерню з виробничого навчання професій сільськогосподарського профілю, легкої промисловості та сфери послуг серед професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області, на якому представляла ліцей майстер в/н Кумпан Г.В. і посіла одне з призових місць. Велика частина КМЗ розроблена викладачами та майстрами в електронному вигляді, що полегшує процес коригування та пошуку інформації. Всі педагоги одноголосну вказують на потребу у забезпеченні кабінетів, майстерень персональним комп’ютером та підключенням до мережі Інтернет.

З метою відстеження рівня навчальних досягнень і сформованості компетенцій в учнів, установлення динаміки змін у рівнях навчальних досягнень, визначення якості опанування учнями програмових ЗУН, виявлення чинників, що впливають на якість підготовки кваліфікованих робітників, упроваджується в ліцеї моніторингові технології. Обробка результатів діагностичної, поточної, підсумкової роботи свідчить про те, що якість знань учнів покращилась на кожному рівні, а в показниках зменшився процент середнього рівня, виріс достатній:

Результати моніторингових досліджень представлені у таблиці:

Таблиця 1. Викладачі

Прізвище та ініціали викладача

Результати за І семестр

Результати за ІІ семестр

Результати за рік

Рівні (%)

Рівні (%)

Рівні (%)

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

Александрова О.В.

20%

55%

25%

32%

42%

26%

21%

54%

25%

Брошевецька Т.С.

39%

48%

13%

20%

60%

20%

28%

54%

18%

Борохова Н.Д.

6%

82%

12%

10%

80%

10%

10%

80%

10%

Гусак А.В.

65%

35%

31%

62%

7%

31%

62%

7%

Дорієнко В.М.

20%

47%

33%

17%

60%

23%

12%

68%

20%

Жук Л.І.

2%

23%

55%

20%

27%

52%

21%

20%

60%

20%

Краюшкіна Н.І.

26%

60%

14%

13%

32%

55%

13%

32%

55%

Нураєва Г.І.

41%

47%

12%

41%

41%

18%

41%

41%

14%

Степанова А.В.

1%

28%

44%

26%

34%

44%

22%

29%

45%

26%

Пересунько О.В.

38%

50%

13%

27%

37%

34%

24%

46%

30%

Шульська М.В.

27%

52%

21%

20%

62%

28%

20%

53%

26%

Чикіна Т.В.

28%

61%

11%

25%

63%

13%

25%

63%

13%

Таблиця 2. Майстри в/н

№ групи

Професія

ПІБ майстра в/н

Результати за І семестр

Результати за ІІ семестр

Річна

Рівні (%)

Рівні (%)

Рівні (%)

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

10

Кравець

Ратушна Л.С.

18%

73%

9%

1

Кравець

Самойленко В. Г.

44%

50%

6%

87%

13%

87%

13%

5

Адмінстратор. Агент з організації туризму

Борохова Н.Д.

7%

86%

7%

10%

80%

10%

10%

80%

10%

7

Перукар. Манікюрник.Адміністратор

Шиптей А.В.

93%

7%

7%

64%

29%

7%

64%

29%

Перукар. Манікюрник. Адміністратор

Федоренко Н.Л.

13%

50%

38%

9%

64%

27%

9%

64%

27%

8

Перукар. Манікюрник. Адміністратор

Кумпан Г.В.

87%

13%

7%

87%

6%

87%

13%

Перукар. Манікюрник. Адміністратор

Осокіна І.М.

83%

17%

33%

50%

17%

83%

17%

12а

Перукар. Візажист

Романова О.О.

40%

60%

29%

71%

29%

71%

12

Перукар. Візажист

Ковальчук Ю.В.

6%

48%

46%

54%

46%

54%

46%

14-14а

Перукар. Манікюрник. Адміністратор

Ліповецька О.Ю.

8%

58%

34%

31%

42%

17%

31%

42%

17%

15-15а

Перукар. Манікюрник. Адміністратор

Ліповецька О.Ю.

92%

8%

92%

8%

Показники навчальних досягнень учнів підтверджуються результатами предметних конкурсів, конкурсів фахової майстерності, які проводились протягом навчального року в ліцеї та області. Так, викладачем Дорієнко В.М. проводився конкурс «Кращий знавець правових знань»; проведено спартакіади з аеробіки, з шахів, волейболу, «Різдвяний турнір» з настільного тенісу, під час тижня професій відбувся конкурс фахової майстерності серед учнів ліцею.

Демонструють свій професіоналізм учні під час фахових конкурсів та олімпіад. Так, Кіщенко Аліна учениця 5-ої групи прийняла участь в II етапі обласної олімпіади з «Українського ділового мовлення і редагування службових документів» професії Адміністратор, її роботу було відзначено за високі показники з орфографії та пунктуації.

Таким чином, очікувані результати роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної проблеми ліцею на ІІ етапі, продемонстрували, що викладачі, майстри в/н знайомляться з сучасними технологіями навчання, вдосконалюють традиційні форми навчання, вивчають та впроваджують педагогічний досвід щодо формування компетентного учня, розуміють необхідність підвищення своєї професійної майстерності для підготовки компетентного учня в сучасних умовах, готові до реалізації компетентісного підходу через впровадження сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій.

Кiлькiсть переглядiв: 414